Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) popisují způsob získávání, používání a dalšího nakládání s osobními údaji získanými prostřednictvím webového rozhraní www.maris.cz (dále jen „webové rozhraní“)

Správce osobních údajů:

Maris zlatnický ateliér s r.o., sídlo Panská 892/1, Praha 1, PSČ: 110 00 IČ: 05885493 DIČ: CZ05885493 zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 272441

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Adresa pro doručování: Maris zlatnický ateliér s r.o., Panská 1, Praha 1, PSČ: 110 00

telefonní číslo: +420  731 290 765, kontaktní e-mail: info@maris.cz

 A. Úvod

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“) a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


1. Soukromí návštěvníků našich webových stránek je pro nás velmi důležité a zavázali jsme se je chránit. Tato pravidla vysvětlují, co s vašimi osobními údaji děláme.

2. Váš souhlas s používáním souborů cookies v souladu s našimi podmínkami při první návštěvě našich webových stránek nám umožňuje použít soubory cookies při každé vaší návštěvě našeho webu.


B. Shromažďování osobních údajů

Shromažďovány, ukládány a používány mohou být následující typy osobních údajů:


1. informace o vašem počítači včetně IP adresy, geografického umístění, typu a verze prohlížeče a operačního systému;

2. informace o vašich návštěvách a použití těchto webových stránek včetně zdroje doporučení, délky návštěvy, zobrazených stránek a průchodu webových stránek;

3. informace jako je e-mailová adresa, kterou zadáváte při registraci na našich webových stránkách;

4. informace, které zadáte, když si na našich webových stránkách vytváříte profil – např. vaše jméno, profilové obrázky, pohlaví, datum narození, stav, zájmy a koníčky, vzdělání a zaměstnání;

5. informace jako je vaše jméno a e-mailová adresa, kterou zadáváte, když se přihlašujete k našim e-mailovým službám a/nebo newsletterům;

6. informace, které zadáváte při používání služeb na našich webových stránkách;

7. informace vygenerované při používání našich webových stránek, včetně toho kdy, jak často a za jakých podmínek je používáte;

8. informace související s vaším nákupem, použitými službami nebo transakcemi, které přes naše webové stránky provedete a které obsahují vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a podrobnosti o vaší kreditní kartě;

9. informace, které odešlete na naše webové stránky s úmyslem publikovat je na internetu, včetně vašeho uživatelského jména, profilových obrázků a obsahu vašeho příspěvku;

10. informace obsažené v jakékoliv komunikaci, kterou nám pošlete e-mailem nebo přes webové stránky, včetně samotného obsahu a metadat;

11. jakékoliv další osobní údaje, které nám pošlete.


Než nám sdělíte osobní údaje jiné osoby, musíte získat souhlas této osoby se zveřejněním i zpracováním těchto osobních údajů v souladu s těmito zásadami.


C. Použití vašich osobních údajů

Osobní údaje, které nám byly poskytnuty prostřednictvím našich webových stránek, budou použity pro účely uvedené v těchto zásadách nebo na příslušných stránkách webových stránek. Vaše osobní údaje můžeme využít pro následující účely:

1. správu našich webových stránek a podnikání;

2. přizpůsobení našich webových stránek právě vám;

3. umožnění využívání služeb dostupných na našich webových stránkách;

4. zasílání zboží zakoupeného prostřednictvím našich webových stránek;

5. poskytování služeb zakoupených prostřednictvím našich webových stránek;

6. zasílání výpisů, faktur, připomínek plateb a vybírání plateb;

7. zasílání nekomerčních obchodních sdělení;

8. zasílání konkrétně vyžádaných e-mailových oznámení;

9. zaslání našeho e-mailového newsletteru, pokud jste o něj požádali (můžete nás kdykoli informovat, pokud jej již nevyžadujete);

10. zasílání marketingových sdělení týkajících se našeho podnikání nebo podnikání pečlivě vybraných třetích stran, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat, a to poštou nebo, pokud jste s tím výslovně souhlasili, e-mailem nebo podobnou technologií (můžete nás kdykoli informovat, pokud marketingové sdělení již nevyžadujete);

11. poskytování statistických informací o našich uživatelích třetím stranám (tyto třetí strany však z těchto informací nebudou moci identifikovat žádného jednotlivého uživatele);

12. vyřizování dotazů a stížností vámi vznesených nebo jinak se vás týkajících v souvislosti s naším webem;

13. udržování bezpečnosti našich webových stránek a předcházení podvodům;

14. ověření souladu s podmínkami používání našich webových stránek (včetně sledování soukromých zpráv zasílaných prostřednictvím naší služby soukromých zpráv); 


Pokud odešlete osobní údaje ke zveřejnění na našem webu, zveřejníme a použijeme je v souladu s licencí, kterou nám poskytnete. Vaše nastavení ochrany osobních údajů lze použít k omezení zveřejnění vašich údajů na našem webu a lze je upravit pomocí ovládacích prvků ochrany soukromí na tomto webu.

Bez vašeho výslovného souhlasu neposkytneme vaše osobní údaje žádné třetí straně za účelem přímého marketingu jejich nebo jiné třetí strany.

D. Předání osobních údajů

Osobní údaje mohou vedle správce, jeho zaměstnanců a osob pro něj činných zpracovávat také smluvní zpracovatelé nebo další správci, kteří se podílejí na zajištění našich služeb. Jedná se zejm. o tyto skupiny Správců / Zpracovatelů:


1. Obchodní partneři

2. Pojišťovny

3. Správci IT systémů (dodavatelé SW aplikací - mají možnost se k OÚ dostat)

4. Právní společnosti, exekutoři apod.

5. Auditoři, akreditační společnosti, ostatní externisté

6. Úřady státní správy


Další kategorie subjektů, kterým mohou být údaje předány
Pokud k tomu mají zákonem daný důvod, mohou získat přístup k osobním údajům i další třetí strany (např. policie a jiné orgány veřejné moci).


Mlčenlivost


Veškeré osoby, které s námi spolupracují a které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvních povinností, jsou vázány mlčenlivostí a dodržují dostatečné standardy zabezpečení vašich údajů.


E. Uchovávání osobních údajů

1. V této části E jsou stanoveny zásady a postupy uchovávání údajů, jejichž cílem je zajistit, abychom dodržovali naše zákonné povinnosti týkající se uchovávání a mazání osobních údajů.

2. Osobní údaje zadané v rámci objednávání zboží nebo v rámci registrace využíváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních povinností, resp. pro ochranu našich právních nároků. 

3. Bez ohledu na ostatní ustanovení této části E si uchováme dokumenty (včetně těch elektronických) obsahující osobní údaje v rozsahu, v jakém jsme povinni tak učinit ze zákona.

4. Pokud se domníváme, že dokumenty mohou být relevantní pro jakékoli probíhající nebo budoucí soudní řízení.

5. Za účelem stanovení, vykonání nebo obrany našich zákonných práv (včetně poskytování informací jiným za účelem předcházení podvodům a snížení úvěrového rizika).


F. Bezpečnost vašich osobních údajů

1. Přijmeme přiměřená technická a organizační opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo změně vašich osobních údajů.

2. Všechny vámi poskytnuté osobní údaje budou uloženy na zabezpečených serverech (chráněných heslem a bránou firewall).

3. Všechny elektronické finanční transakce zadané přes naše webové stránky budou zašifrovány.

4. Berete na vědomí, že přenos informací přes internet je ze své podstaty nejistý a bezpečnost dat odesílaných přes internet nemůžeme zaručit.

5. Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti hesla, které používáte pro přístup na náš web; nebudeme vás žádat o heslo (s výjimkou případů, kdy se přihlašujete na náš web).


G. Změny

Tyto zásady můžeme občas aktualizovat zveřejněním nové verze na našich webových stránkách. Tuto stránku byste měli příležitostně zkontrolovat, abyste se ujistili, že rozumíte všem změnám v těchto zásadách. Na změny v těchto zásadách vás můžeme upozornit e-mailem nebo prostřednictvím soukromých zpráv na našich webových stránkách.

H. Vaše práva

Můžete nám nařídit, abychom vám poskytli jakékoli osobní údaje, které o vás máme. Poskytování takovýchto informací bude podléhat následujícímu: 


1. Zaplacení poplatku a na vaši žádost vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. Za další kopie vám můžeme účtovat administrativní poplatek nepřevyšující náklady spojené s vyhotovením a předáním těchto dalších kopií.

2. Předložení příslušného dokladu o vaší totožnosti (za tímto účelem obvykle přijímáme fotokopii vašeho pasu ověřenou notářem a původní kopii vyúčtování služeb, kde je uvedena vaše současná adresa).

3. V rozsahu povoleném zákonem můžeme poskytnutí osobních údajů, které požadujete, odmítnout.

4. Můžete nám kdykoliv nařídit, abychom vaše osobní údaje nezpracovávali pro marketingové účely.

5. V praxi buď obvykle výslovně předem souhlasíte s tím, jak vaše osobní údaje pro marketingové účely použijeme, nebo vám nabídneme možnost odhlášení z používání vašich osobních údajů pro marketingové účely.


I. Webové stránky třetích stran

Naše webové stránky obsahují hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran a podrobnosti o nich. Nad zásadami ochrany osobních údajů a postupy třetích stran nemáme kontrolu a neneseme za ně odpovědnost.

J. Aktualizace údajů

Dejte nám prosím vědět, pokud je třeba vaše osobní údaje, které máme, opravit nebo aktualizovat.

K. Soubory cookies

1. Co jsou cookies?

Jako cookie se v protokolu HTTP označuje malé množství dat, která WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod. 

Více informací: https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie 

2. Jak a proč používáme cookies?

Cookies používáme pro zlepšení funkčnosti našich webových stránek a abychom lépe porozuměli, jak naši návštěvníci stránky, nástroje a služby používají. Ukládání cookies na vašem počítači nám usnadňuje personifikovat nebo zlepšit Vaši zkušenost s našimi stránkami při příští návštěvě.

Nepoužíváme Cookies ke sběru osobních údajů jako je vaše jméno; ovšem můžeme spojit informace v cookie s osobními údaji získanými od Vás jinou cestou (např. registrace na stránkách).

3. Jak mohu změnit nastavení pro cookies?

Nastavení cookies můžete kdykoli změnit (např. informace, kdy cookies jsou poslané na Váš počítač) kliknutím na odkaz níže. Pokud tak učiníte, je možné, že se nebudete moci na naše stránky zaregistrovat nebo používat funkce vyžadující registraci nebo sběr dat.

Pokud používáte různé počítače na více místech, upravte si podle svých potřeb nastavení každého prohlížeče. Bližší informace o prohlížečích a způsobu nastavení pro soubory cookies najdete na následujících webových stránkách:

• Chrome - https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs

• Firefox - http://support.mozilla.org/cs/kb/Pr%C3%A1ce%20s%20cookies

• Internet Explorer - http://support.microsoft.com/kb/283185/cs

• Android - http://support.google.com/mobile/bin/answer.py?hl=en&answer=169022


4. Google analytics

Tato internetová stránka používá službu pro analýzu návštěvnosti internetových stránek Google Analytics (od společnosti společnosti Google, Inc). Služba Google Analytics umožňuje pomocí souborů cookies analyzovat způsob užívání internetové stránky a vytvářet zprávy o aktivitě.

Zpět do obchodu